Pirkimo taisyklės - atnaujinta 2023-02-07

 

Pirkimo taisyklėse naudojamos sąvokos ir terminai: 

 • Dizaino kūrimo įrankis - įrankis, leidžiantis Pirkėjui susikurti spaudos dizaino failą pačioje El. parduotuvėje. 
 • El. parduotuvė - interneto svetainėje www.standoutprint.eu esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali įsigyti Produktus ir/ar Paslaugas.
 • Krepšelis - Užsakymui paruošta Produktų ir/ar Paslaugų išklotinė. 
 • Mano prieiga/Paskyra - El. parduotuvės sritis prieinama tik registruotiems Pirkėjams, kurioje galima peržiūrėti ir valdyti su konkrečiu Pirkėju bei jo pateiktais Užsakymais susijusią informaciją. 
 • Pardavėjas - El. parduotuvės valdytojas UAB „Flexpro”, juridinio asmens kodas 111649820, PVM mokėtojo kodas LT116498219, adresas Titnago g. 14, LT-02300 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas [info@standoutprint.lt], tel. [+370 523 61 826]. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 • Pirkėjas - Fizinis arba juridinis asmuo, besinaudojantis El. parduotuvės funkcijomis ir turintis teisę tą daryti, vadovaujantis taikytinais teisės aktais.
 • Paslaugos – El. parduotuvėje nurodomos Pardavėjo teikiamos paslaugos.
 • Privatumo politika - Pardavėjo parengtas dokumentas, kuriame nurodoma, kaip yra tvarkomi Pirkėjų pateikti asmens duomenys. Privatumo politika pateikiama [https://standoutprint.lt/privatumo-politika].
 • Produktas – gaminys ar prekė, kuriuos galima įsigyti El. parduotuvėje.
 • Spaudos failų patikra - įrankis, leidžiantis patikrinti Pirkėjo ne El. Parduotuvėje sukurtus spaudai skirtus dizaino failus ir jų atititikimą Pardavėjo numatytiems reikalavimams.
 • Sutartis - tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta nuotolinė Produktų pirkimo - pardavimo sutartis, kurią sudaro Užsakymas ir šios Pirkimo taisyklės.
 • Šalis - Pardavėjas arba Pirkėjas.
 • Šalys - Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.
 • Trečioji šalis - bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Pardavėjas ar Pirkėjas.
 • Užsakymas - Pirkėjo pageidavimas už nurodytą kainą iš Pardavėjo pirkti Produktus ir/ar Paslaugas pagal Pirkėjo suformuotą sąrašą El. parduotuvėje. Vartotojas – Pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo ir kuris Produktus ir/ar Paslaugas įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais). 

 

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, Produktų ir/ar Paslaugų įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygas, Produktų pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas su Produktų ir/ar Paslaugų užsakymu El. parduotuvėje susijusias nuostatas. 
  2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas: (i) lankosi ir naudojasi El. parduotuve; (ii) įsigyja El. parduotuvėje siūlomus Produktus ir/ar Paslaugas.
  3. Pirkėjo užsakyti Produktai gaminami pagal jo specialiuosius nurodymus arba įsigyjami be specialaus pritaikymo.
  4. Pirkėjas lankydamasis ir naudodamasis El. parduotuve patvirtina, kad išsamiai susipažino su Taisyklėmis, sutinka su jose išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis, naudodamasis El. parduotuve ir įsigydamas Produktus ir/ar Paslaugas. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ar nesupranta Taisyklių turinio, jis turėtų nesinaudoti El. parduotuve ir neįsigyti Produktų ir/ar Paslaugų. Aiškumo dėlei pažymėtina, jog negalima situacija, kai Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis iš dalies, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas raštu susitartų kitaip.
  5. Įsigydamas Produktus ir/ar Paslaugas, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad perskaitė ir susipažino su Privatumo politika.
  6. El. parduotuvėje siūlomus Produktus ir/ar Paslaugas galima įsigyti tik Europos Sąjungos teritorijoje.
 2. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas turi teisę naudotis El. parduotuve ir įsigyti Produktus ir/ar Paslaugas vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
  2. Pirkėjas įsipareigoja:
   1. sąžiningai, nepažeisdamas Taisyklių ir taikytinų teisės aktų naudotis El. parduotuve ir įsigyti Produktus ir/ar Paslaugas;
   2. teikiant Užsakymus, pateikti tik teisingus duomenis;
   3. teikiant naują Užsakymą, atnaujinti bet kokius Paskyroje nurodytus duomenis, jei jie yra neteisingi arba pasikeitę. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) Trečiosioms šalims, jeigu Pirkėjas pateikė netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslino pasikeitusių duomenų;
   4. neperduoti Trečiosioms šalims savo prisijungimo prie Paskyros duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją;
   5. nesinaudoti El. parduotuve jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba draudžiami šiomis Taisyklėmis, taikytinais teisės aktais ar galėtų padaryti žalos Pardavėjui ar Trečiosioms šalims;
   6. naudotis El. parduotuve tik teisėtais tikslais ir tik tokiais būdais, kurie nepažeistų Pardavėjo ir / ar bet kurio kito El. parduotuvės naudotojo teisių;
   7. sumokėti už užsakytus Produktus ir/ar Paslaugas vadovaujantis šiomis Taisyklėmis;
   8. atsiimti užsakytus Produktus vadovaujantis šiomis Taisyklėmis;
   9. apžiūrėti įsigytus Produktus ir įsitikinti, kad gauti Produktai yra Pirkėjo užsakyti Produktai, prieš pradedant jais naudotis;
   10. nepažeisti autorių teisių, prekių ženklų ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės teisių, kurios priklauso Pardavėjui arba Trečiosioms šalims;
   11. nesiimti jokių veiksmų, kuriais siekiama pasisavinti Pardavėjui arba Trečiosioms šalims priklausančią informaciją ar duomenis arba paveikti El. parduotuvės veikimą ir technines funkcijas;
   12. nesiimti bet kokių veiksmų, kurie nepagrįstai ar neproporcingai apkrauna El. parduotuvės veikimą;
   13. nesinaudoti bet kokiu įrenginiu, programine įranga ar procedūra, kuria būtų trukdoma ar bandoma trukdyti tinkamam El. parduotuvės veikimui;
   14. nesiimti bet kokių veiksmų, kurie pažeidžia arba kelia grėsmę El. parduotuvės saugumui.
 3. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas turi teisę:
   1. iš anksto neinformavęs Pirkėjo neribotam laikui užblokuoti ar panaikinti Pirkėjo Paskyrą, jei sužinoma, kad Pirkėjas pažeidžia Taisyklių 2 skyriuje numatytus įsipareigojimus. Pardavėjo sprendimas dėl Paskyros užblokavimo ir/ar panaikinimo priklauso nuo pažeidimo masto, trukmės ir to, ar pažeidimas turi esminės reikšmės Pardavėjo vykdomai veiklai. Užblokavus ar panaikinus Pirkėjo Paskyrą, Pirkėjas apie tai bus informuojamas per protingą terminą Paskyroje nurodytu el. paštu;
   2. riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius Produktų ir/ar Paslaugų užsakymus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius Produktų kiekius, neatsižvelgiant į tai, ar Produktas užsakomos vienu ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų Užsakymų, arba Pirkėjo Užsakymas turi kitų didmeninio pirkimo požymių;
   3. laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjams. Tokiu atveju iki veiklos nutraukimo pateikti Užsakymai arba yra įvykdomi visiškai, arba Pirkėjai yra informuojami apie El. parduotuvės veiklos nutraukimą ir jiems yra grąžinama sumokėta Produktų ir/ar Paslaugų kaina.
  2. Pardavėjas įsipareigoja:
   1. Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui įsigyti Produktus ir/ar Paslaugas El. parduotuvėje;
   2. vykdyti pateiktus Užsakymus Taisyklėse nustatyta tvarka;
   3. gerbti Pirkėjų privatumą ir tvarkyti jų asmens duomenis vadovaudamasis Taisyklėmis, Privatumo politika ir taikytinais teisės aktais;
   4. laikytis kitų Taisyklėse bei taikytinuose teisės aktuose nustatytų pareigų.
 4. Produktai ir Paslaugos
  1. Pasiūlymai įsigyti El. parduotuvėje nurodytus Produktus ir/ar Paslaugas bei nurodytos Produktų ir/ar Paslaugų kainos galioja tol, kol jos yra matomos El. parduotuvėje, išskyrus specialius atvejus, kai pasiūlymo galiojimo trukmė yra patikslinta El. parduotuvėje. 
  2. Visa informacija apie Produktus, turimą jų kiekį, savybes ir kainas bei papildomas išlaidas, jeigu tokių yra, įsigyjant Produktus, yra nurodoma El. parduotuvėje pateikiamuose Produktų aprašymuose. 
  3. Pardavėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Produktų nuotraukos, pateikiamos El. parduotuvėje, yra iliustracinio pobūdžio ir jose nurodyti Produktai savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Produktų dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos programinės įrangos ypatybių. Pirkėjas visais atvejais turėtų vadovautis Produkto aprašymu, pateikiamu El. parduotuvėje.
  4. Produktai iki visiško jų apmokėjimo išlieka Pardavėjo nuosavybe.
  5. Produktų ir Paslaugų kainos
  6. Visos galiojančios siūlomų Produktų ir/ar Paslaugų kainos yra skelbiamos tik El. parduotuvėje, ir galioja tik užsisakant El. parduotuvėje. Visos kainos yra nurodomos eurais.
  7. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti Parduotuvėje parduodamų Produktų ir/ar Paslaugų kainas.
  8. Produktų ir/ar Paslaugų kainos Parduotuvėje yra nurodomos su PVM.
  9. Produktų pristatymo kaina nurodoma atskirai ir priklauso nuo užsakomų Produktų specifikacijos ir pristatymo vietos. 
  10. Galutinė Užsakymo kaina (įskaitant Produktų pristatymo kainą), kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui, nurodoma eilutėje „Suma apmokėjimui“ Krepšelyje ir Užsakymo ataskaitos lange prieš pasirenkant apmokėjimo būdą.
 5. Sutarties sudarymo momentas
  1. Sutartis tarp Šalių laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, El. parduotuvėje suformavęs Krepšelį, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir gavęs patvirtinimą apie sėkmingai įvykdytą apmokėjimą ar informaciją apie pakankamą kredito limitą Užsakymui vykdyti, užsako Produktus ir/ar Paslaugas, ir galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių pareigų įvykdymo.
  2. Apmokėdamas Užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su El. parduotuvėje pateiktomis medžiagų, iš kurių gaminami Produktai, specifikacijomis, jų sudėtimi ir leistinu naudojimu, ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę šiuo atžvilgiu ir atleidžia Pardavėją nuo bet kokios atsakomybės Pirkėjui patyrus turtinę ar neturtinę žalą, jei Pirkėjas ar Trečioji šalis netinkamai panaudos įsigytus Produktus, neatsižvelgus į tų Produktų medžiagų technines specifikacijas.
 6. Užsakymo pateikimas
  1. Produktų ir/ar Paslaugų pasirinkimas:
   1. Pirkėjas išsirenka Produktą ir, jeigu reikalinga, nustato jo techninius parametrus.
   2. Pagal prieš tai pasirinktus techninius parametrus Pirkėjas gali prisegti failus prie pasirinkto Produkto nurodytais būdais:
   3. Įkelti savo sukurtą dizaino failą;
   4. Susikurti dizainą El. parduotuvėje Dizaino kūrimo įrankiu ir prisegti jį prie Produkto.
   5. Neprisegęs prie Produkto dizaino failo, Pirkėjas negalės užbaigti Užsakymo, bet galės išsisaugoti Krepšelį su Produkto konfigūracija vėlesniam pirkimui.
   6. Produktai be galimos spaudos neturės Taisyklių 7.1.2 punkte nurodytų pasirinkimų.
   7. Pirkėjas pasirenka norimo Produkto kiekį ir pageidaujamą pristatymo datą kiekio ir datų lentelėje. Pagal prieš tai pasirinktus techninius parametrus, kiekį ir datą, Pirkėjui pateikiama Produkto kaina. Į nurodytą Produkto kainą Produkto pristatymo išlaidos nėra įskaičiuotos. Produkto pristatymo išlaidos nurodomos, Pirkėjui pasirinkus konkretų Produktų pristatymo būdą.
   8. Baigtą konfiguruoti Produktą (parametrai, failai, kiekiai ir datos) Pirkėjas prideda į Krepšelį. 
  2. Norėdamas pateikti Užsakymą, Pirkėjas turi užsiregistruoti El. parduotuvėje tam skirtoje „Mano prieigos” srityje. Registracijos proceso metu Pirkėjo bus paprašyta nurodyti Užsakymo įvykdymui reikalingus jo duomenis. Paskyra panaikinama automatiškai, jei Pirkėjas prie jos neprisijungia 5 metus nuo paskutinio prisijungimo.
  3. Baigus formuoti ir apmokėjus Užsakymą, Pirkėjas gaus Užsakymo patvirtinimą, kuriame bus aprašytas užsakytų Produktų ir/ar Paslaugų tipas, kiekvieno Produkto ir/ ar Paslaugos kaina, atitinkami mokesčiai, siuntimo išlaidos ir pasirinktas mokėjimo būdas.
  4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo vykdymo, jeigu:
    1. Pirkėjas Užsakymo formoje pateikia netikslią/neteisingą informaciją.
    2. Pirkėjas nevykdo mokėjimo sąlygų reikalavimų
    3. Pirkėjas neapmoka pateikto Užsakymo per 2 darbo dienas.
  5. Tuo atveju, kai Pirkėjas yra ne Vartotojas, Pardavėjas gali atsisakyti vykdyti Užsakymą ir kitais, ne tik  Taisyklių 7.4. punkte nurodytais pagrindais.
  6. Taisyklių 7.4, 7.5 punktuose nurodytais atvejais Pardavėjas informuos Pirkėją el. paštu, kad Užsakymas nebuvo priimtas (visiškai ar iš dalies), nurodant to priežastis ir kad dėl to Sutartis negali būti sudaryta. Tokiu atveju Pardavėjas grąžins Pirkėjui visas jo jau sumokėtas sumas.
  7. Pirkėjo Užsakymų istorija matoma El. parduotuvės skiltyje „Mano prieiga”.
  8. Pirkėjas, teikdamas Užsakymą ir patvirtindamas savo sutikimą su Taisyklėmis, sutinka, jog išimtinais atvejais, esant objektyvioms aplinkybėms, Pardavėjas taip pat gali nepatvirtinti Užsakymo arba atšaukti ir anuliuoti patvirtintą Užsakymą, grąžindamas Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas, jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių Pardavėjas negali įvykdyti Užsakymo arba Užsakymo įvykdymas užtruktų neproporcingai ilgai. Pirkėjas apie Užsakymo vykdymo nutraukimą ar patvirtinimo anuliavimą, pasikeitusį pristatymo terminą yra nedelsiant informuojamas Paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Apie pasikeitusį Užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją ir suderinti naują Užsakymo įvykdymo terminą. Pirkėjui nesutikus su pasikeitusiu Užsakymo įvykdymo terminu, Užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui yra grąžinama visa jo sumokėta suma.
  9. Jei Pirkėjas pradeda Užsakymą, bet jo neužbaigia, t. y. neatlieka mokėjimo, laikoma, jog Sutartis nebuvo sudaryta.
  10. Užsakymo sąlygų keitimas galimas tik su Pardavėjo sutikimu ir už papildomą mokestį, kuris lygus iš pakeitimų įvertintos kainos atėmus jau sumokėtą pinigų sumą, išskyrus Taisyklėse ar taikytinuose teisės aktuose numatytus atvejus. Kitais atvejais Užsakymo sąlygų keitimas sudaro pilną naujo Užsakymo kainą.
  11. Pirkėjui jo pateiktu el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu gali būti siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Užsakymui įvykdyti.
 7. Apmokėjimas ir pirkimo dokumentai
  1. Visos Pardavėjo teikiamos Paslaugos pradedamos teikti ir Produktai pradedami gaminti arba ruošti išsiuntimui  tik Pirkėjui pilnai apmokėjus Užsakymo kainą, jeigu Šalys nėra susitarusios kitaip.
  2. El. parduotuvėje už Produktus ir/ar Paslaugas galima atsiskaityti šiais būdais:
   1. Paysera apmokėjimas per automatinę el. bankininkystės sistemą arba bankine kortele. Mokėjimai pasirinkus šį būdą užskaitomi iš karto.
   2. Bankinis pavedimas pagal išankstinę sąskaitą faktūrą. Pirkėjas turi galimybę apmokėti tiesiogiai banko pavedimu į Pardavėjo „LUMINOR BANK AS" banko saskaitą (A/S: LT404010051005148145). Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu, Pardavėjas pradeda vykdyti Užsakymą tik po to, kai Pardavėjas patvirtina gautą apmokėjimą el. laišku Pirkėjui ir skiltyje „Mano užsakymai” Užsakymo apmokėjimo stadija pasikeičia į „Apmokėta”.
   3. Mokėjimas iš kreditinės sąskaitos. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas ir Pirkėjas gali sudaryti bendradarbiavimo sutartį, nustatant kredito limitą pirkimams ir mokėjimų atidėjimo terminą. Dėl bendradarbiavimo sutarties sudarymo Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją el. paštu orders@standoutprint.lt.
  3. Visą su Užsakymu ir jo apmokėjimu susijusią informaciją Pirkėjas gauna nurodytu pirkimo metu el. pašto adresu. Taip pat visa informacija apie kiekvieno Užsakymo būseną pateikiama prisijungus prie Pirkėjo Paskyros („Mano prieiga“).
  4. Sąskaitos faktūros išrašomos tokiais rekvizitais, kurie nurodyti pateikiant užsakymą. Sąskaitos fakturos išrašomos tik juridiniams asmenims. Sąskaitos faktūros neperrašomos.
 8. Užsakymų pristatymas ir atsiėmimas
  1. Produktų pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.
  2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Produktus į Pirkėjo pasirinktą vietą. Atsiimti Produktus gali tik Pirkėjo nurodytas asmuo, kurio kontaktai buvo nurodyti Užsakyme arba prie pristatymo adreso informacijos.
  3. Formuodamas Užsakymą Pirkėjas nurodo pristatymo adresą. Apie Užsakymo pristatymą Pardavėjas informuoja Pirkėją nurodytu el. paštu ir skelbia informaciją apie Užsakymo vykdymo būklę Pirkėjo Paskyroje.
  4. Pirkėjas teikdamas Užsakymą gali pasirinkti Produktus pritatyti „DPD” kurjeriu arba nemokamai atsiimti iš Pardavėjo gamybos sandėlio adresu Titnago g. 14, 02300 Vilnius, darbo dienomis nuo 7:30 iki 16:00h..
  5. Pristatymas per kurjerį – Pirkėjas sulaukia skambučio arba SMS žinutės iš kurjerio ir atsiima jam pristatytus Produktus. Kurjeriui pareikalavus, Pirkėjas privalo pateikti asmens tapatybę įrodanti dokumentą.
  6. Tuo atveju, jei Produktai turi būti pristatomi Užsakome nurodytu bendruoju adresu, Pirkėjas sutinka, kad Produktai laikomi faktiškai pristatytais juos pristačius minėtu nurodytu bendruoju adresu, net jei produktus priima Trečioji šalis. Nuo Produktų pristatymo momento visa su Produktais susijusi rizika iš Pardavėjo pereina Pirkėjui, net jei Produktas buvo pristatytas Trečiajai šaliai (ją priėmus Užsakyme nurodytu bendruoju adresu).
  7. Produktų pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Produktus pristatančiu asmeniu, t. y.,  kai Produktai pristatomi kurjerio, patikrinti Produktų siuntos būklę, Produktų komplektaciją. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimą – priėmimą žyminį dokumentą (pavyzdžiui, PVM sąskaitą -  faktūrą; važtaraštį ar kitą siuntos perdavimą žymintį dokumentą), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Produktų siuntą pristatančiam asmeniui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, neapžiūrėjus siuntos ir nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Produktų pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai atsirado dėl pakuotės pažeidimų ir Produktų komplektacijos trūkumų.
 9. Užsakymų vykdymo terminai
  1. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti Užsakymą per tam tikrą terminą, kuris priklauso nuo užsakytų Produktų techninių parametrų ir yra apytiksliai nurodomas Užsakymo pateikimo metu. Užsakymų vykdymo terminai skaičiuojami darbo dienomis.
  2. Pirkėjas, teikdamas Užsakymą ir patvirtindamas savo sutikimą su Taisyklėmis, sutinka, jog esant nenumatytoms ir objektyvioms aplinkybėms, Produktų pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodyto Užsakymo pateikimo metu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Produktų pristatymo terminą bei kitus su pristatymu susijusius klausimus. Pirkėjui nesutikus su nauju Produktų pristatymo terminu, Užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui yra grąžinama visa jo už Produktus sumokėta suma.
  3. Užsakant kelis skirtingus Produktus vienu Užsakymu Užsakymo pristatymo data laikoma vėliausia data.
  4. Apmokėjimą atliekant vėliau ar kitą dieną nei buvo pateiktas Užsakymas, tiek pat darbo dienų persikelia ir numatytas Užsakymo įvykdymo terminas.   
  5. Užsakymas pradedamas vykdyti tik Pirkėjui gavus apmokėjimą patvirtinantį el. laišką ir pasikeitus jo Užsakymo būsenai. Nuo šio momento Užsakymo pakeitimai yra galimi tik Taisyklėse numatyta tvarka. Apmokėjimų tvirtinimai vykdomi tik darbo dienomis.
  6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Produktų pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Produktai Pirkėjui nėra pristatomi arba pristatomi ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
 10. Automatinė įkeliamų failų patikra
  1. El. parduotuvės sistema (Spaudos failų patikra) automatiškai tikrina Užsakymo įvykdymui reikalingų įkeliamų failų suderinamumą atsižvelgiant į formatą, matmenis, skiriamąją gebą ir neįterptų šriftų buvimą, tikrina šriftus ir jų konvertavimą į kreives, patikrina, ar nėra baltos spalvos perspausdinimo ar išmušimo, ir konvertuoja RGB ar Pantone spalvas į CMYK. Tikrinimo sistema neatlieka jokio turinio patikrinimo dėl galimų Trečiųjų šalių teisių pažeidimų, rašybos, gramatikos klaidų.
  2. Jei įkeltas failas neatitinka reikalavimų, sistema užblokuos Užsakymą. Jei sistema neužfiksuoja jokių neatitikimų, failas bus automatiškai išsiųstas Užsakymo vykdymui.
  3. Kartu su Užsakymu pateiktus spaudos failus Pardavėjas saugo ne trumpiau nei tris mėnesius.
 11. Dizaino kūrimo įrankis
  1. Pirkėjui suteikiama galimybė susikurti reikiamą dizaino failą Produktų užsakymui El. parduotuvėje siūlomu Dizaino kūrimo įrankiu. Pirkėjas gali naudoti tekstų ir grafinių elementų įrankius sistemoje arba įsikelti papildomą grafinę medžiagą papildomam apdorojimui.
  2. Įkeliami elementai patikrinami dėl techninių parametrų, kurie turi atitikti Produktą, kuriam kuriamas dizainas - formatą, matmenis, skiriamąją gebą ir neįterptų šriftų buvimą, tikrina šriftus ir jų konvertavimą į kreives, patikrina, ar nėra baltos spalvos perspausdinimo ar išmušimo, ir konvertuoja spalvas į tinkamą spaudai profilį.
  3. Išsaugotus spaudos dizainų juodraščius sistemoje Pardavėjas saugo ne trumpiau nei tris mėnesius.
  4. Kartu su Užsakymu pateiktus spaudos failus Pardavėjas saugo ne trumpiau nei tris mėnesius.
 12. Produktų garantija
  1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui kokybiškus Produktus.
  2. Produktams yra taikoma 2 (dvejų) metų kokybės garantija, jeigu nėra taikomos taikytinuose teisės aktuose numatyto tokio garantijos termino išimtys.
  3. Produktų kokybės garantija neapima tų gedimų ar kitokių defektų, kurie atsirado ne dėl Pardavėjo ar Produkto gamintojo kaltės. Jokia garantija netaikoma, kai defektai atsirado ar Produktas buvo sugadintas dėl neatsargumo ar aplaidumo, dėl išorinio poveikio, natūralaus nusidėvėjimo, naudojant ne taip, kaip nurodė Produkto gamintojas ar įprasta praktikoje. 
  4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Produktą, jam nustato taikytini teisės aktai.
 13. Nekokybiškų Produktų keitimas, grąžinimas
  1. Jeigu Produktas neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama Produkto kokybė, proporcingai sumažinta Produkto kaina, arba vienašališkai nutraukti Sutartį. Šiuo atveju Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui Produkto įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
  2. Kad būtų užtikrinta tinkama Produkto kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti Produktą pataisyti (remontuoti) arba reikalauti jį pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Produkto vertę, jeigu Produktas neturėtų trūkumų; Produkto trūkumų (neatitikties) reikšmingumą; tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.
  3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti užtikrinti tinkamą Produkto kokybę, jeigu Produkto neįmanoma pataisyti ar pakeisti arba jeigu dėl to Pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Produkto vertę, jeigu Produktas neturėtų trūkumų; Produkto trūkumų (neatitikties) reikšmingumą.
  4. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti Produkto kainą arba nutraukti Sutartį, jeigu:
   1. Pardavėjas Produkto nepataisė ar nepakeitė arba Produkto pataisymas ar pakeitimas neatitinka Taisyklėse ar taikytinuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, arba Pardavėjas, vadovaudamasis Taisyklių 14.3 punktu atsisakė užtikrinti tinkamą Produkto kokybę;
   2. Produkto trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti Produkto kokybę;
   3. Produkto trūkumas yra esminis;
   4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos Produkto kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.
  5. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutartį, jeigu Produkto trūkumas yra nedidelis. 
  6. Pirkėjas ar kitas trečiasis Pirkėjo įgaliotas asmuo priimantis Produktą siekdamas įgyvendinti šiame Taisyklių skyriuje nustatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui apie Produkto kokybės reikalavimų neatitiktį per 15 dienų nuo Produkto priėmimo dienos.
  7. Produkto pataisymas ar pakeitimas:
   1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Produktas šiame Taisyklių skyriuje numatytu atveju būtų pataisytas ar pakeistas nemokamai ir per protingą terminą nuo momento, kai Pirkėjas raštu informavo Pardavėją apie netinkamą Produkto kokybę.
  8. Kainos sumažinimas ir Sutarties nutraukimas:
   1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, jog Produkto kainos sumažinimas šiame Taisyklių skyriuje numatytu atveju būtu proporcingas Produkto vertės sumažėjimui, palyginti su verte, kurią Produktas turėtų, jeigu nebūtų trūkumų;
   2. Pirkėjas savo teisę šiame Taisyklių skyriuje nustatytu atveju nutraukti Sutartį įgyvendina pateikdamas Pardavėjui pareiškimą, kuriame išreiškia sprendimą nutraukti Sutartį;
   3. Pirkėjui nutraukus Sutartį:
    1. Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui Produktą Pardavėjo sąskaita;
    2. Pardavėjas, gavęs sugrąžintą Produktą arba Pirkėjo pateiktus įrodymus, kad Produktas buvo išsiųstas, įsipareigoja ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti Pirkėjui už Produktą sumokėtą kainą.
 14. Informacija apie Sutarties atsisakymą
  1. Teisė atsisakyti Sutarties: Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties, išskyrus šiose Taisyklėse arba taikytinuose teisės aktuose numatytas išimtis. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo užsakytą Produktą. 
  2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu ar elektroniniu laišku). Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.
  3. Sutarties atsisakymo pasekmės:
   1. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti Sutartį;
   2. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas Produktų pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui už Produktus, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas dėl to nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų;
   3. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas;
   4. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Produktai negrąžinami Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Produktui yra išsiųsti Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau;
   5. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Produktus Pardavėjui. Pirkėjui tenka tik tiesioginės Produktų grąžinimo išlaidos;
   6. Pirkėjas, šiame Taisyklių skyriuje numatytu Produktų grąžinimo atveju, atsako tik už Produkto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Produkto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, tačiau grąžinamas Produktas turi būti nesugadintas, originalioje tvarkingoje pakuotėje, su etiketėmis, apsauginėmis priemonėmis, pilnos komplektacijos, su visais priedais, jeigu tokie buvo pridėti prie Produkto (pavyzdžiui, instrukcija, kitais dokumentais), nepraradęs prekinės išvaizdos ar savybių, ir nenaudotas.
   7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka Pirkėjo grąžinamą Produktą, jeigu grąžinamas Produktas neatitinka šių Taisyklių ir/ar taikytinų teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų Produkto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
  4. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės Produktus netaikoma Sutartims dėl:
   1. pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Produktų, kurie nėra iš anksto pagaminti ir kurie gaminami atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Produktų, kurie yra aiškiai pritaikyti Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
   2. Paslaugų užsakymo. Pirkėjas, užsakydamas Paslaugas El. parduotuvėje išreiškia aiškų savo prašymą ir sutikimą, kad Paslaugos būtų pradėtos teikti nepasibaigus Taisyklių 15.1 punkte numatytam terminui. Pirkėjas aiškiai supranta visas iš šio sutikimo ir prašymo kylančias ir taikytinuose teisės aktuose bei  šiose Taisyklėse numatytas teisines pasekmes. Pirkėjui šiuo atveju atsisakius tokios Sutarties, jis privalo atlyginti Pardavėjui proporcingai už Paslaugas, suteiktas iki to momento, kai Pirkėjas pateikė Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą. Suma, kurią Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui, apskaičiuojama proporcingai pagal suteiktų Paslaugų vertę, vadovaujantis Užsakyme nurodyta Paslaugų kaina. 
   3. Kitais taikytinuose teisės aktuose numatytais atvejais.
  5. Šiame Taisyklių skyriuje numatyta teisė atsisakyti Sutarties netaikoma Pirkėjui, kuris nėra Vartotojas, t. y. Pirkėjui, kuris Produktus įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais.
 15. Atsakomybė
  1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos Užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.
  2. Pirkėjo atsakomybė už El. parduotuvėje įkeltą turinį:
   1. Pirkėjas yra vienašališkai atsakingas už spausdinamo turinio ir vaizdų pasirinkimą bei, jei reikia, leidimo juos atgaminti gavimą. Pardavėjas jokiomis aplinkybėmis netikrins Užsakymo turinio, išskyrus aspektus, susijusius su techninėmis specifikacijomis.
   2. Tik Pirkėjas yra atsakingas už visas turinio ir vaizdų įkėlimo į El.parduotuvę pasekmes. Apmokėdamas Užsakymą, Pirkėjas pareiškia ir patvirtina, jog turi visus reikiamus leidimus, licencijas, teises ir (arba) įgaliojimus, kad galėtų įkelti tokį turinį į El. parduotuvę ir naudoti jį Užsakymo įgyvendinimui.
   3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti bet kokio Užsakymo vykdymą ir prireikus jį atšaukti, jei Pardavėjui kyla pagrįstų įtarimų, jog Užsakymo turinys prieštarauja viešajai tvarkai ir arba kitaip pažeidžia taikytinų teisės aktų reikalavimus.
  3. Šalys už šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų nevykdymą atsako Taisyklių ir/ar taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.
  4. Šalis, dėl kurios veiksmų/ neveikimo kita Šalis patiria nuostolių, privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus nuostolius, jeigu atskiruose Taisyklių punktuose ar taikytinose imperatyviose teisės normose nenustatyta kitaip.
  5. Pardavėjas neatlygina netiesioginių Pirkėjo nuostolių (negautų pajamų ir pan.), išskyrus imperatyviose teisės normose numatytus atvejus. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas Pirkėjo Užsakymo kaina, išskyrus imperatyviose teisės normose numatytas išimtis.
  6. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir/ar kita Pirkėjui El. parduotuvėje konkretaus Produkto aprašyme pateikta informacija.
  7. Šalys neatsako už dalinį ar visišką savo įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.  Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos taikytinuose teisės aktuose. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą Šalį.
  8. Pardavėjas neatsako už El. parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus Trečiųjų šalių paslaugų, kuriomis naudojasi El. parduotuvė, teikimui.
  9. Pirkėjas supranta, jog El. parduotuvėje gali būti hipersaitų į kitus tinklapius, turinį, kuriuos valdo kiti asmenys, t. y. ne Pardavėjas. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl Trečiųjų šalių turinio. Hipersaitas iš El. parduotuvės į Trečiosios šalies turinį nereiškia, kad Pardavėjas pritaria tokiam Trečiosios šalies turiniui. Tik Pirkėjas yra atsakingas už tai, kaip jis naudoja Trečiųjų šalių turinį ir tai daro savo paties rizika. Trečiųjų šalių tinklapiuose gali būti informacijos, su kuria Pardavėjas nesutinka. Tokie Trečiųjų šalių tinklapiai turi savo naudojimo sąlygas, kurios taikomos, kai Pirkėjas jais naudojasi.
 16. Pretenzijų nagrinėjimo tvarka
  1. Norėdamas pareikšti pretenziją dėl galimai netinkamai atlikto Užsakymo Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją el. paštu orders@standoutprint.lt, nurodydamas Užsakymo numerį ir trumpai aprašydamas pretenzijos esmę.
  2. Pardavėjas į Pirkėjo pretenziją įsipareigoja atsakyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, taip pat turite teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT.
  3. Pretenzijos priimamos ir nagrinėjamos tik Lietuvos Respublikos valstybine kalba, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas yra Vartotojas ir taikytini teisės aktai numato kitaip.
 17. Baigiamosios nuostatos
  1. El. parduotuvė ir jos turinio struktūra bei atskiri jos elementai (tekstai, grafikai, brėžiniai, paveikslėliai, garso ir vaizdo medžiaga, prekių ženklai, logotipai, domenai, know-how, kompiuterinės programos, duomenų bazės ir kt.) yra išimtinė Pardavėjo arba jų licencijos davėjų intelektinė nuosavybė. 
  2. Taisyklėms ir Produktų/Paslaugų įsigijimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šių Taisyklių ar susiję su jomis, sprendžiami derybų tarp Šalių būdu. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų derybų būdu, jie sprendžiami teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai Pirkėjas yra Vartotojas, šiame punkte nustatytas išimtinis teritorinis teismingumas nėra taikomas ir ginčas sprendžiamas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjai yra informuojami El. parduotuvėje ir Taisyklių pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo El. parduotuvėje, jeigu nėra numatyta kitaip. Jeigu Pirkėjas nesutinka su naujomis Taisyklių nuostatomis, jis turėtų daugiau nesilankyti El. parduotuvėje ir/ar neįsigyti Produktų/Paslaugų.
  4. Aktualią ir galiojančią Taisyklių versiją visada galima rasti El. parduotuvėje. Konkrečiam Užsakymui yra taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo Užsakymo pateikimo metu.
  5. Pranešimai, susiję su Pirkėjo Užsakymo vykdymu, yra siunčiami Pirkėjo nurodytu el. paštu ir/ar telefonu. Pardavėjas neatsako už tai, jei Pirkėjas negauna išsiųstos informacijos ar patvirtinimo pranešimų dėl interneto ryšio, el. pašto paslaugų teikėjų tinklo sutrikimų, pranešimų, patekusių į SPAM katalogą, arba dėl Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų.
  6. Pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pardavėjui gali pateikti šiose Taisyklėse numatytais kontaktais.
  7. Pardavėjas gali perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šias Taisykles be Pirkėjo, kuris yra Vartotojas,  sutikimo tuo atveju, jeigu toks teisių ir pareigų perdavimas nepablogins Pirkėjo padėties pagal šias Taisykles ir nesumažins jam teikiamų garantijų. Pirkėjas negali perduoti arba perleisti jokių teisių ir pareigų pagal šias Taisykles be išankstinio Pardavėjo rašytinio sutikimo ir bet koks neteisėtas tokių teisių ir pareigų perdavimas yra laikomas negaliojančiu.
  8. Jeigu kuri nors Taisyklių nuostata laikoma negaliojančia pagal taikytinus teisės aktus, likusios Taisyklių nuostatos lieka toliau galioti, išskyrus atvejus, kai negaliojančios nuostatos iš esmės padaro neįmanomą likusių Taisyklių nuostatų įgyvendinimą. Jei kuri nors Taisyklių nuostata ar jos dalis būtų arba taptų negaliojančia arba nebesaistytų Šalių, Šalys geranoriškai derasi ir pakeičia ją kita formuluote, kuri kuo tiksliau atspindėtų Šalių ketinimus.
  9. Nė vienos iš Šalių delsimas, neveikimas ar nesugebėjimas pasinaudoti kuria nors iš savo teisių ar teisių gynimo priemonių, numatytų Taisyklėse ar taikytinuose teisės aktuose, nelaikomas jų atsisakymu ar sutikimu su įvykiu, dėl kurio atsirado tokia teisė ar teisių gynimo priemonė. 

 

Rekvizitai:

UAB Flexpro” 

Juridinio asmens kodas 111649820  

Adresas Titnago g. 14, LT-02300 Vilnius, Lietuva

El. pašto adresas - info@standoutprint.lt

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas: 40100

A/S: LT404010051005148145

 

Susisiek su Print'o specialistu - Gyva pagalba , parašyk mums laišką - orders@standoutprint.lt , arba paskambink telefonu - +370 523 61 826

 

Patikrinti rinkoje sprendimai

Lankstus produktų konfigūravimas

Užsakymų istorija ir sekimas

Spaudos profesionalų pagalba

Skaidri kainodara ir pristatymo terminai

STANDOUT PRINT naujienos
Paspaudę mygtuką „Prenumeruoti“ jūs sutinkate su privatumo politika. Naujienlaiškyje visada rasite nuorodą, kurią paspaudę, galėsite atsisakyti pranešimų.

© 2023 UAB “Flexpro”. Visos teisės saugomos.