Privatumo politika - atnaujinta 2023-02-07

 

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
  1. Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „FLEXPRO“ (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: kai Įmonė klientams teikia paslaugas ir parduoda prekes arba gauna paslaugas ar perka prekes (kai kita sutarties šalis yra fizinis asmuo); Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; atrenkant kandidatus; siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; siekiant apginti teisėtus interesus ginčų ar pažeidimų atveju; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje ar Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose; teikiant užklausas; stebint vaizdą. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami – Duomenų subjektais.
 2. Apie Įmonę
  1. Įmonė reiškia UAB „FLEXPRO“, juridinio asmens kodas 111649820, buveinė adresu Titnago g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@flexpro.lt .
 3. Kas yra asmens duomenys?
  1. Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
  2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.
 4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Įmonei gaunant ar teikiant paslaugas ar parduodant, perkant prekes 
  1. Tvarkomi asmens duomenys  Duomenų tvarkymo pagrindas Duomenų tvarkymo terminas

   Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris.

   Bet kokia apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti. 

   BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis) 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

    

 5. Tiesioginė rinkodara
  1. Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsime pasiūlymus dėl Įmonės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, pranešime apie Įmonės naujienas. 
  2. Tiesioginės rinkodaros tikslu Įmonė tvarkys elektroninio pašto adresą (privalomas duomuo, be kurio negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų). Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo. 
  3. Jei įsigijote Įmonės parduodamų prekių ar paslaugų ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Įmonės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (pvz. pažymėdami nesutikimo laukelį tiesioginės rinkodaros sutikimo formoje ar informuodami apie savo prieštaravimą Politikoje nurodytu el. paštu), mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu ar SMS žinutėmis siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo. 
  4. Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu.
 6. Kandidatų atranka
  1. Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pageidaujamą poziciją, darbo patirtį (darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo), išsilavinimą, kitus CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodytus duomenis ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. 
  2. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį.
  3. Jei pagal įstatymų prieš Jus įdarbinant mums reikės patikrinti Jūsų sveikatą, teisinės prievolės vykdymo pagrindu tikslu patikrinti Jūsų tinkamumą, tvarkysime duomenis apie Jūsų sveikatą.
  4. Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą.
  5. Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai.
  6. Jūsų duomenis galime gauti tiesiogiai iš Jūsų, internetinių platformų, kuriose aplikuojate į mūsų skelbiamas laisvas pozicijas arba atrankos agentūrų.
 7. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas
  1. Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys, data. Tokie duomenys saugojami 4 metus.
 8. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas
  1. Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Įmonė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Duomenys, susiję su sutarties vykdymu, saugomi 10 metų po sutarties pabaigos.
 9. Turto ir asmenų apsauga
  1. Siekiant apsaugoti klientų, lankytojų, darbuotojų ir kitų asmenų, patenkančių į stebėjimo lauką, saugumą, šių asmenų ir Įmonės turtą, rinkti įrodymus apie pažeidimus, apginti savo teises, Įmonė vykdo vaizdo stebėjimą.  Vaizdo stebėjimas vykdomas šių asmenų ir Įmonės teisėto intereso pagrindu. Vykdant vaizdo stebėjimą Įmonė tvarko šiuos asmens duomenis: atvaizdas, judėjimo trajektorija, asmenų turimi daiktai, data. Duomenys saugomi 1 mėn.
 10. Teisėtų interesų gynimas ginčų, vagysčių ir kitų nusikalstamų veikų ar administracinių pažeidimų atveju
  1. Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų, vagysčių ir kitų nusikalstamų veikų atveju ar įvykus administraciniam pažeidimui tvarko juos padariusių ar įtariamų asmenų taip pat kitų byloje dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami draudimo įmonėms, teisėsaugos institucijoms ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 3 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei priteistos sumos).
 11. Susisiekite su mumis 
  1. Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu, užpildant internetinę užklausų formą. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardas, įmonė, telefono numeris, el. paštas, projekto aprašymas ir jame esanti informacija (jei projektas prisegamas). 
  2. Tokie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.
  3. Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.
  4. Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose media kanaluose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
  5. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.
 12. Interneto svetainė
  1. Mūsų interneto svetainėje www.standoutprint.lt naudojami slapukai. 
  2. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.
  3. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
  4. Apsilankius interneto svetainėje taip pat gali būti įrašomi ir trečiųjų šalių slapukai, kurių konkretaus kiekio ir funkcijų Įmonė nekontroliuoja, neturi galimybės susipažinti su jų surinkta informacija. Tikslią informaciją apie trečiųjų šalių (Facebook, Google ir kt.) naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo / slapukų politikose (pavyzdžiui, Facebook slapukų politikoje, Google slapukų politikoje) arba susisiekę su slapukus siunčiančios trečiosios šalies kontaktiniu asmeniu.
  5. Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA.
 13. Socialinės žiniasklaidos priemonės
  1. Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
  2. Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. 
  3. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis, kokie slapukai šiose svetainėse yra renkami. 
 14. Naujienlaiškis
  1. Mūsų svetainėje galite gauti pasiūlymą, kuriame pateikę el. pašto adresą gausite naujienlaiškius iš mūsų įmonės apie naujausius produktus ir teikiamas paslaugas.
  2. Gaudami Jūsų sutikimą siųsti naujienlaiškius gauname pilną teisę tai daryti. Naujienlaiškių galite atsisakyti bet kada ir tam užtenka paspausti gautame laiške mygtuką „Atšaukti naujienlaiškius“ ir sekančiame laiške patvirtinti atsisakymą.
  3. Jūsų el. pašto adresas bus tvarkomas naujienlaiškių siuntimo tikslu, iki kol jo atsisakysite. Kai yra siunčiamas naujienlaiškis, o Jūs paspaudžiate naujienlaiškio nuorodą, duomenys gali būti renkami.
  4. Jūsų el. pašto adresas gali būti perduotas tretiesiems asmenims, teikiantiems specialias naujienlaiškių siuntimo paslaugas tik tam, kad galėtume Jums jį išsiųsti per Jų platformą.
  5. Visais su naujienlaiškiu susijusiais klausimais galite kreiptis el.p. info@standoutprint.lt
 15. Duomenų gavimas ir atskleidimas
  1. Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų, iš savo sutarčių kontrahentų.
  2. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. 
  3. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus: 
   1. jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
   2. siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
   3. ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui (savo teisėto intereso rasti investuotoją pagrindu);
   4. pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. 
  4. Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. 
  5. Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“. 
 16. Jūsų asmens duomenų saugumas
  1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 17. Jūsų teisės
  1. Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  2. Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.
 18. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
  1. Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų. 
 19. Teisė atšaukti sutikimą
  1. Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. 
 20. Papildomos teisės
  1. Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
   1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
   2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
   3. Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
    1. laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
    2. kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
    3. kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
    4. laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
   4. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
   5. Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
 21. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
  1. Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.
 22. Nusiskundimai
  1. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
  2. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).
 23. Atsakomybė
  1. Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
 24. Privatumo politikos pakeitimai
  1. Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu. 
 25. Slapukai

  Slapuko pavadinimas  Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Sukūrimo momentas  Galiojimo laikas  Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis) Naudojami duomenys   
  FB_Pixel_ID Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pakartoninei rinkodarai Facebook svetainėje. Trečiųjų šalių slapukai. Įėjimo į puslapį metu  6 mėn. Reklaminis Unikalus identifikatorius   
  fr Facebook slapukas, skirtas Facebook svetainėje rodomai reklamai net ir neregistuotiems vartotojams. Trečiųjų šalių slapukai. Įėjimo į puslapį metu 3 mėn.  Reklaminis  Unikalus identifikatorius ir naršyklės identifikatorius  
  _ga  Google Analytics slapukai, skirti vartotojams atskirti. Trečiųjų šalių slapukai. Įėjimo į puslapį metu  2 metai  Analitinis  Unikalus identifikatorius. Jeigu vartotojas prisijungęs prie Google paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: lytis, amžius ir pan.  
  _gid  Google Analytics slapukai, skirti vartotojams atskirti. Trečiųjų šalių slapukai. Įėjimo į puslapį metu  24 val.  Analitinis  Unikalus identifikatorius. Jeigu vartotojas prisijungęs prie Google paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: lytis, amžius ir pan.  
  _gat  Google Analytics slapukai, skirti vartotojams atskirti. Trečiųjų šalių slapukai. Įėjimo į puslapį metu  1 min. Analitinis  Unikalus identifikatorius. Jeigu vartotojas prisijungęs prie Google paskyros, atpažįstamas IP adresas, vartotojo asmeniniai duomenys: lytis, amžius ir pan.  
  _utma Google Analytics slapukai, identifikuojantys unikalius lankytojus ir stebintys vartotojo sesijas. Trečiųjų šalių slapukai.  Pirmo įėjimo į puslapį metu  2 metus Funkcinis  Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per Google Analytics  
  _utmb

  Google Analytics slapukai, identifikuojantys unikalius lankytojus ir stebintys vartotojo sesijas. Trečiųjų šalių slapukai. Pirmo įėjimo į puslapį metu  30 min. Analitinis  Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per Google Analytics  
  _utmc Google Analytics slapukai, identifikuojantys unikalius lankytojus ir stebintys vartotojo sesijas. Trečiųjų šalių slapukai. Pirmo įėjimo į puslapį metu  Iki naršyklės uždarymo Būtinas  Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per Google Analytics  
  omnisendSessionID
  soundestID
  omnisendCartProducts
  soundest-views
  Vartotojo lankomumo iš naujienlaiškių analizė. Trečiųjų šalių slapukai. Įėjimo į puslapį metu Iki naršyklės uždarymo Analitinis Unikalus identifikatorius  
  omnisendAnonymousID Vartotojų lankomumo iš naujienlaiškių analizė. Funkciniai trečiųjų šalių svetainės slapukai Įėjimo į puslapį metu 1 metus Analitinis Unikalus identifikatorius  
  Lidc, bcookie, bscookie, L1c, BizoID, BizoData, BizoUserMatchHistory, BizoNetworkPartnerIndex, token, Player_settings_0_3, LyndaLoginStatus, throttle-XXX, NSC_XXX LinkedIn reklamos administravimas. Trečiųjų šalių slapukai. Įėjimo į puslapį metu Iki naršyklės uždarymo, 1 diena, 1 metai Analitinis ir reklaminis Unikalus identifikatorius, naudojantis vartotojo duomenis, tokius kaip lytis, amžius ir pan., jei jis prisijungęs prie LinkedIn paskyros  
  _hjIncludedInSample Vartotojų elgsenos analizė. Trečiųjų šalių slapukai. Įėjimo į puslapį metu Iki naršyklės uždarymo Analitinis Unikalus identifikatorius. Apskaitai naudojami IP adresai.  

Kontaktai:

UAB Flexpro” 

Juridinio asmens kodas 111649820  

Adresas Titnago g. 14, LT-02300 Vilnius, Lietuvos Respublika  

El. pašto adresas - info@standoutprint.lt

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas: 40100

A/S: LT404010051005148145

 

Susisiek su Print'o specialistu - Gyva pagalba , parašyk mums laišką - orders@standoutprint.lt , arba paskambink telefonu - +370 523 61 826

 

 

 

Patikrinti rinkoje sprendimai

Lankstus produktų konfigūravimas

Užsakymų istorija ir sekimas

Spaudos profesionalų pagalba

Skaidri kainodara ir pristatymo terminai

STANDOUT PRINT naujienos
Paspaudę mygtuką „Prenumeruoti“ jūs sutinkate su privatumo politika. Naujienlaiškyje visada rasite nuorodą, kurią paspaudę, galėsite atsisakyti pranešimų.

© 2023 UAB “Flexpro”. Visos teisės saugomos.